COVID-19

Korona fayraska cusub – COVID-19
Adiga iyo ehelkaba iska
ilaaliya cudurkan
Iska ilaali qaadista
cudurka
Nadaafadda gacmaha
• Markasta saabuun si fiican ugu maydh gacmaha.
• Hadii aanad ka gaadhin in aad gacmaha maydho,
isticmaal alkohoolka gacmaha.
• Ha taaban afka, sanka iyo indhaha.
• Qufaca, hindhisada garabka u dhig ama warqadda
duufka u dhig, kadib khashinka ku rid.
• Hadii aanad warqad helayn, qufaca ama hindhisada u
dhig garabkaaga. Gacmaha ka ilaali duufka.
Ha u dhawaan dadka
• Ha salaamin dadka.
• 1-2 mitir ka durug dadka.
• Ha tagin meesha dadku ka buuxaan.
• Safar ha galin, hadii aanay khasab ahayn.
Ilaali ehelkaaga
• Ha booqan cisbitaalka ama goobaha daryeelka.
• Ha booqan dadka waayeelka ah ama daciifka ah ee
aad u liita. Hadii ay lagama maarmaan tahay, ilaali
nadaafada gacmaha iyo qufacaaga. Warqad u dhig
neeftaada, hadii aanad helayn qalabka afka iyo sanka
lagu xidho.
• Ha ka baxin guriga, marka uu hargab ku hayo.
Inta badan cudurkan korona fayras waa mid iska sahlan
oo nasasho guri uun u baahan.
Hadii marxaaladaadu caadi iska tahay oo aanad ahayn
dadka uu khatarta galin karo, iska joog gurigaaga. Marka
aad xanuunka ka bogsato kadib, weli sii joog guriga
habeen iyo maalin. markaa kadib ayaad soo bixi kartaa.
Hadii aad qufacayso, cunushu ku xanuunayo, jirku ku
xanuunayo, cabudhsantahay ama xumad aad leedahay
waa iska caadi kuwaasi.
Dadka uu cudurkani khatarta ku keeni karo ayaa ay
tahay in ay islamarkiiba la soo hadlaan cisbitaalka ama
dhakhtarka. Hadii aad dadkaa ka mid tahay, si degdeg
ah u la soo hadal cisbitaalka marka ay tusaale ahaan
• Xumad ah 38-degree ama ka badan kugu hayso
• Ama hadii cuno-xanuun iyo qufac badan ku hayaan
Marwalba oo aad cisbitaalka u baahato, soo wac.
Hadii aad isku aragto astaamahan khatarta ah, sida
neefta oo kugu dhagta ama awoodu kaa tagto la soo
hadal cisbitaalkaaga ama taleefankan heeganka ee
caafimaadka 116 117 la soo hadal. Hadii khatar xoog ah
aad gasho la hadal lambarka emarjansiga 112.

– THL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s